Sinhala වෛද්යඥවරු දැනුම ලබා ගන්නා හැටි By Dr. Ariyasena U Gamage

වෛද්යඥවරු දැනුම ලබා ගන්නා හැටි

අප රටේ රෝගීන් සඳහා ප්ර තිකාර කරනු ලබන වෛද්යමවරුන් පහත සඳහන් අයුරින් වර්ග කළ හැකියග

1ග ශ්රී් ලංකා වෛද්යර සභාවේ ලියාපදිංචි වූ වෛද්යසවරුන්ග ඔවුන් එම්ගබිගබිගඑස් හෝ ඊට සමාන උපාධිධාරින් හෝ එම්ගඩිල එම්ගඑස්ල එෆ්ගආර්ගසිගඑස්ල එම්ගආර්ගසිගපි වැනි පශ්චාත් උපාධිධාරින් විය හැකියග
2ග ශ්රීග ලංකා දේශීය :ආයුර්වේදල යුනානි- හෝ හෝමියෝපති වෛද්යඑ සභාවල ලියාපදිංචි වූ වෛද්යගවරුග මෙම කාණ්ඩයට අයත් සමහර වෛද්යලවරුන් නිත්යායනුකූල නොවන අයුරින් බටහිර ඖෂධ භාවිතා කරමින් බටහිර වෛද්යයවරුන් ලෙස පෙනි සිටින අවස්ථාවන් ද තිබේග
3ග කිසිදු වෛද්යෙ සභාවක ලියාපදිංචි නොවූ එහෙත් වෛද්යනවරුන් ලෙස පෙනී සිටිමින් ප්රිතිකාර කරනු ලබන ව්යායජ වෛද්‍යවරුන්ග ඔවුන් බොහෝවිට භාවිතා කරන්නේ බටහිර ඖෂධයන් යග

මා මේ ලිපියෙන් මින් ඉදිරියට කථා කරන්නේ මෙහි සඳහන් කළ පළමු කාණ්ඩය හෙවත් ශ්රී ලංකා වෛද්යි සභාවේ ලියාපදිංචි වූ වෛද්යයවරුන් පිළිබඳව පමණිග

ශ්රීේ ලංකා වෛද්යය සභාවේ ලියාපදිංචි වූ ඕනෑම වෛද්ය වරයෙකුට අප රට තුළ රෝගීන්ට ප්ර්ේය තිකාර කිරීමේ නිත්යාලනූකූල අවසරය තිබේග ඔවුන් රජයේ සේවයේ යෙදෙමින් අර්ධකාලීන වශයෙන් පෞද්ගලික වෛද්ය සේවයේ යෙදෙන අය හෝ පූර්ණකාලීනව පෞද්ගලික වෛද්යඔ සේවයේ යෙදෙන අය වීමට ද පුලූවනග රජයේ සේවයේ යෙදෙන බටහිර වෛද්යකවරුන් මෙන්ම දේශීය වෛද්යවවරුන් ද සිටිග මේ අය අතර ප්රසධානතම වෛද්යා කණ්ඩායම වන බටහිර වෛද්යය උපාධිධාරින් ජිගඑම්ගඹගඒ හෙවත් රජයේ වෛද්ය් නිලධාරින්ගේ සංගමය නමින් වෘත්තිය සමිතියක් පිහිටුවාගෙන ඇති අතර අද එය අප රටෙහි තිඛෙන ප්රුධානතම වෘත්තිය සමිතියක් බවට ද පත් වී තිබේග රජයේ වෛද්ය වරුන්ගේ වෘත්තිය ගැටලූ පිළිබඳව පමණක් නොව අධ්යාතපනය හෙවත් දැනුම යාවත්කාලීන කිරිම පිළිබඳව ද ඔවුන් කටයුතු කරනු ලබන අතර වෛද්යලවරුන්ගේ අධ්යාොපන කටයුතු දියුණු කිරිම හා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පිහිටුවාගත් විශේෂිත වෛද්යය විද්යා යතන ද විවිධ ක්ෂේත්රුවලට අයත් වෛද්යිවරුන් විසින් පිහිටුවාගෙන තිබේග ශ්රීල ලංකා වෛද්යා සංගමයල ශ්රීර ලංකා පවුල් වෛද්යාවරුන්ගේ විද්යාෛයතනයල ශ්රීව ලංකා ශල්යත වෛද්යබවරුන්ගේ විද්යාංයතනයල ශ්රීර ලංකා ප්රාජා වෛද්යවවරුන්ගේ විද්යාියතනය ආදී වශයෙන් ඒ ඒ විශේෂඥතාවයට අනූව ඔවුන්ගේ දැනුමල සුහදතාවයල එකිනෙකා අතර අබෝධය සහ සහයෝගය වර්ධනය කිරිම එම සංවිධානවල අරමුණ වේග එම විද්යා යතනය මඟින් විවිධ පාඨමාලාවල්ල දේශන සහ සම්මන්ත්රිණ කාලීන අවශ්යමතාවයට අනූව පවත්වනු ලැබේග පවුලේ වෛද්යපවරුන්ගේ විද්යානයතනය මඟින් පවත්වන එම්ගසිගජිගපි නැමති අධ්යාුපන පාඨමාලාව එවැනි වෘත්තිමය පාඨමාලාවකිග

පෞද්ගලික වෛද්යම සේවයේ යෙදෙන පූර්ණකාලීන වෛද්යතවරුන්ට ශ්රී ලංකා පවුල් වෛද්යඨවරුන්ගේ විද්යාියතනයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි අතර අර්ධකාලීනව සේවය කරන රජයේ වෛද්යංවරුන්ට ද එහි අර්ධ සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි වේග එවිට ඔවුනට ද එම විද්යාකයතන මඟින් පවත්වනු ලබන පුහුණු පාඨමාලාල වැඩමුළු සහ දේශනවලට සහභාගි වීමේ අවස්ථාව ලැබේග

ඉහත සඳහන් කළ වෛද්යත සභාවන් සහ වෛද්ය විද්යාසයතනවලට අමතරව විශේෂිත වෛද්යව විද්යාාත්මක විෂයන්ට අනූව ද සංවිධාන පිහිුටුවා තිබේග ශ්රීද ලංකා දියවැඩියා සංගමයල ශ්රීය ලංකා පිළිකා සංගමයල ශ්රීග ලංකා ආර්ථවහරණ සංගමය ඒ සඳහා උදාහරණ කිහිපයකිග මීට අමතරව විවිධ නගරවල ප්රංධාන රෝහලට හෝ වෛද්යහ පීඨයනට අනුබද්ධව පිහිටුවා ඇති වෛද්යම සංගම් මඟින් ද කාලීන විෂයන් පිළිබඳව පුහුණු පාඨමාලාල සම්මනත්ර‍ණ හා දේශන පවත්වනු ලැබේග

පෞද්ගලික වෛද්යප සේවයේ යෙදෙන වෛද්යඇවරුන්ට තම දැනුම යාවත්කාලීන කර ගැනිම සඳහා වෛද්යහ සංවිධානවලින් ලැඛෙන එම සහයෝගයට අමතරව ඒවා මඟින් නිකුත් කරනු ලබන සඟරා සහ පුවත් ලිපි මඟින් ද දැනුම යාවත්කාලීන කර ගත හැකි වේග

පෞද්ගලිකව ප්ර තිකාර කරනු ලබන වෛද්යවවරුන්ට තම දැනුම යාවත්කාලීන කර ගැනිම සඳහා ඉහත සඳහන් කරන ලද පහසුකම් කොතෙකුත් තිබුණත් ඒවා ප්ර්යෝජනයට ගන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද යන්න නම් ගැටළුවකිග එයට ප්රුධාන හේතුව වන්නේ වෛද්ය්වරුන්ගේ කාර්යබහුල බවයිග තවත් හේතුවක් නම් තමා සතු දැනුම ප්රසතිකාර කිරිමේදී ප්ර මාණවත් යැයි සිතා පැරණි ඛෙහෙත් වට්ටෝරු භාවිතා කිරිම යිග

ඉහත සඳහන් කළ සියලූම පුහුණු පාඨමාලාවනට අමතරව වෛද්යතවරුන් දැනුවත් කරනු ලබන තවත් ක්රරමයක් තිබේග ඒ ඖෂධ සමාගම් නියෝජිතයන් මඟිනිග ඔවුන් පැමිණෙන්නේ ඔවුන්ගේ සමාගම් මඟින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඖෂධ අලෙවි කර ගැනීම සඳහා යග ඒ සඳහා ඔවුන් විසින් වෛද්යඔවරුන්ට ඖෂධ සාම්පල සහ ඒවා පිළිබඳ විස්තර පත්රිැකා දෙනු ලැබේග එය බොහෝ පෞද්ගලික වෛද්යගවරුන් තම දැනුම යාවත්කාලීන කර ගන්නා ප්රඳධාන ක්ර‍මය බවට පත් වී තිබේග අවාසනාවකට මෙන් එය එතරම් හොඳ ක්ර්මයක් නොවේග මක්නිසාද යත් එමඟින් ඔවුන්ට එම ඖෂධ ගැන පමණක් මිස සමබර දැනුමක් නො ලැබීමයිග එපමණක් නොව එය ඖෂධ වෙළඳාම සඳහා පමණක් උපයෝගී කර ගනු ලබන දැනුමක් වීමයිග එබැවින් සමහරවිට රෝගියා හට දැරිය නොහැකි තරමේ අධික වියදම් සහිත ඖෂධ වෛද්යමවරුන් අතින් ලියැවෙන්නට ද පුළුවනග

ශ්රීය ලංකා පවුල් වෛද්යහවරුන්ගේ විද්යාුයතනය පවත්වාගෙන යනු ලබන දැනුම යාවත්කාලින කිරිමේ ක්රියයාකාරකම් පිළිබඳව අපි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමුග

විශේෂඥ වෛද්යර ආරියසේන යූග ගමගේ
එම්ගබිගබිගඑස්ල ඩිගඑෆ්ගඑම්ල එම්ගඩිල එෆ්ගසිගජිගපි
ශ්රීෂ ලංකා පවුල් වෛද්යන විද්යාගයතනයේ විධායක සභාවේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි